Monday 16th November St Edmund’s Day Prayer by Fr Emmanuel